udn

عید فطر مبارک

اگر نبود آمدن محرم

چه سخت بود

وداع با رمضان

 

حاصل تلاش ما در ماه رمضان رشد تقواست سعی کنیم این توانایی را حفظ کنیم

 

عید فطر

روز تولد فضیلتها جاوه دادن و به بار نشستن خوبیها

 

کاش مهدی عج به جهان چهره هویدا میکرد گره از مشکل پیچیده ما وا میکرد کاش می امد و با امدنش از سر مهر قبر مخفی شده فاطمه س پیدا میکرد

 

افسوس که این فرصت کوتاه گذشت

عمر آمد از آن راه و از این راه گذشت

یاد شب قدر و چشمه ی مهر بخیر

تا چشم بهم زدیم یک ماه گذشت