ما دو جور منافق داریم : درجه یک و درجه دو

منافق درجه یک
= همین کسانی که با ایجاد اغتشاش و آشوب امنیت جامعه رو به هم می ریزند و به ارزشها و آرمان های مذهبی و انقلابی یک ملت جسارت و اهانت می کند و امنیت و آرامش جامعه را به مخاطره می اندازند.
منافق درجه دو = اون کسانی که با آلوده کردن فضا و ایجاد بلوای سیاسی و انتشار اخبار و تحلیل های دروغ و بیانیه های منافقانه ، زمینه را برای اقدامات ضد دینی و ضدملی آشوبگران فراهم می کنند و بعد هم نه تنها اقدامات آنها را محکوم نکرده بلکه مورد حمایت هم قرار می دهند ...


اینها از هم جدا نیستند .بلکه با هم پیوستگی و ارتباط تنگاتنگی دارند... .

http://www.atings.com/uploads/1262204609.jpg

نمونه ای از اغتشاشات و آشوبهای روز عاشورا در تهران 1388