یا

چشم هاتو وا کن آقا جون/بال های خستمو ببین/ منو نگاه کن آقا جون/ دل شکسته امو ببین/ دلت میاد کبوترات تو حرمت پر نزنن/به سایه بون دستای مهربونت سر نزنن/می خوام برای کفترا یه خورده گندم ببرم/اونجا که گنبدش طلاست با کفتراش پر بزنم/دوسش دارم امامه/در خونشو در بزنم/بعضی شبا تو خونمون بابام به مادرم میگه/می خوام برم امام رضا/به خدا دلم تنگه دیگه...