نمایش تصویر در وضیعت عادی نمایش تصویر در وضیعت عادی نمایش تصویر در وضیعت عادی 


بسم الله الرحمن الرحیم                                                           


 گمشده انسان چیست؟ انسان دراین دنیا گمشده ای دارد وبرای رسیدن به او دنبال این وآن می رود تاباپیداکردن او به ارامش حقیقی ودائمی برسدوبعضا دراین جستجو اشتباه می کند واغیار رابه جای دوست واقعی انتخاب می کند.وعمری د نبال دیکران می دود  تاانسان به یارحقیقی خود نرسد ارام وقرار نمی گیرد تا بچه است هرچه اسباب بازی به اوبدهی بازهم اسباب بازی  می خواهد کمی بزرگتر که شدازوالدین دوچرخه می خواهد به مرورزمان به موتورعلاقه ییدا می کند بعد ماشین وعوض کردن مدل ان  یاخانمها عروسک وانواع ان   یالباس وانواع مد ان   بعد هم قطاروهواییما بازاین روح سیری ناپذیر انسان به فکر تسخیرفضاوپروازدراسمان  یا مالک شدن برتمام کره زمین می افتد وبعد ازان به دنبال تصاحب کره ماه می رود اگر تمام ثروت وهمه عالم رابه اوبدهند بازبیشتر می خواهد ودوست داردبرای همیشه زنده بماند چون خداوند انسان رابرای خودش افریده وهمه اشیاء رابرای انسان خلقتک لاجلی وخلقت الاشیاء لاجلک انسان برای ابدیت افریده شده وازروح الهی دراو دمیده شده و در این دنیای خاکی امیخته به زروزیور به دنبال تمام کمال وزیبای به تمام معنی می کردد ودیگران رابا اوعوضی می گیرد.                  


افسوس که عمری پی اغیار دویدیم          از دوست بمانیم وبه مقصد نرسیدیم                   


 صبح تاشب دردرون خود نیاز به محبوب حقیقی رااحساس می کندجوان عزیز این گمشده کیست؟تااورانیابی به آرامش نخواهی رسید چراکه فرمود:  الابذکرالله تطمئن القلوب. اری گمشده انسانها دراین دنیای پرازظلمت وتاریک الله است که نور اسمانها وزمین است الله نوراالسموات والارض که تمام خوبیهاوزیبائیهارا داراست  صاحب همه کمالات است    حسن ان دارد که یوسف افرید.   انسان اگرعاشق کسی می شودبرای این است که دراوخوبی وکمالی می بیند جرابایدعاشق خداشویم و خدارا دوست بداریم جون او همه قدرت وهمه علم وتمام نور  زیبائی ومهربانی وعزت ورحمت است اگراورابشناسی حتما اورادوست خواهی داشت واورابا دیگران ودنیای بی ارزش عوض نخواهی کرد.  والله خیر وابقی  . به این واژه ها دقت کن: ارحم الراحمین خداازمادر به انسان مهربانتروازهمه بهتراست. کریم  رحیم   نور  رئوف  عفو  غفور  رحمن  رزاق  عزیز  غنی قوی    هادی   باقی و......     اگرمی خواهی اورابشناسی شناسنامه او دردعای جوشن کبیر واسماء حسنای اوست نامهای نیکوبرای خداست اورابه ان نامهابخوانید.  الله مبدا ومنبع همه خوبیهاوسرجشمه نیکیها وخیرات است. خداشناسی بدون شناخت جانشین او فایده ندارد. معرفت خداارتباط تنگاتنگ باشناخت امام زمان داردکه گمشده دیگرماست .  درسخن امام حسین علیه السلام امده است که شناخت خدارا همان  شناخت امام زمان معرفی نموده است.   امام زمان آئینه تمام نمای خداست. اوکه جانشین خداست خوبیهای خدارا داراست دوست عزیزوقتی که بااواشنا شدی واشتی کردی جه وظیفه ای داری؟وظیفه این است که جوانان وانسانهایی راکه هنوز گمشده دارند وخودشان نیزدرتاریکی دنیا گم شده اندوشبانه روزدنبال سراب می روند دستگیری وهدایت کنی . هدایت به سوی زیبائی مطلق . به سوی نور به سوی الله وبه سوی قران واهل البیت  درفضای تاریک دهکده جهانی   عزیزم   شماازنور بنویس ازخوبیها بنویس نیکیها وخوبیهارامنتشر کن وثابت قدم باش جراکه خدای سبحان می فرماید: ان تنصرواالله ینصرکم ویثبت اقدامکم اکرخدارایاری کنید خداشمارایاری می کند وقدمهای شمارااستوار می - گرداند.