اعمال اختصاصی

روزهای ماه رجب مناسبت اعمال سفارش شده

شب اول 1 غسل 2 زیارت عاشورا

روز اول 1 غسل 2 روزه 3 زیارت عاشورا