خمار و نافذ و مست

شهید

 

چشم، چشم، دو تا چشم                                 خمار و نافذ و مست

مو، مو، یه خرمن                                                قشنگ و مشکی یکدست

خط، خط دو ابرو                                                  مشکیه و کمونی                                           

خال، خال، دو گونه                                              گونه ای استخونی

لب، لب دو تا لب                                                 همین جوری می خنده

قربون برم ماشاءالله                                            شهیدبابام چه قد بلنده

دندوناشو ببینین

عینهو مرواریده

بابا به این خوشگلی

هیچ جا کسی ندیده

دست، دست، دو تا دست

چه مشکلها که حل کرد

میگن که وقت رفتن

مادرمو بغل کرد

بابام منم بغل کرد

دست بابام چه گرمه                                  حُسن، حُسن، محاسن

ریش بابام چه نرمه                                     پا، پا، دو تا پا

راهی جبهه، بی تاب                                  مامان با گریه می ریخت

پشت سر بابام، آب

چشم، چشم، دو تا چشم

شهید

شب تا سحر بیداره

مو، مو، یه خرمن

پر از گرد و غباره

خط، خط، دو ابرو

خاکیه و کمونی

چشم، خال دو گونه

بارونیِ بارونی

لب، لب، دو تا لب

خشک و ترک خورده بود

آبروی آب رو

کام بابام برده بود

پا، پا، دو تا پا

خسته ولی پر توان

می بره حمله بابا                                          سوی عدو بی امان

دست، دست، دو تا دست                             گره کرده و مشته

با اون دستای گرمش                                    چه دشمنا که کشته

نیگا کنین عکسشو                                       چقدر قشنگ و زیباست

شهید

خونه عجب معطر

به عطر و بوی باباست

بابام کنار سنگر

روی موتور نشسته

محاسن خاکیشو

رنگ حنایی بسته

محاسن نرم اون

تو جبهه ها خونی شد

بابای قد بلندم

راهی مهمونی شد

چشم، چشم، دو تا چشم                خوابیده توی صحرا

تو جبهه ها شهید شد                      بابای ناز «زهرا»

خط، خط، دو ابرو                              قرمزه و کمونی

خال، خال، دو تا خال                         رو گونه و پیشونی

خالِ روی گونه هاش                         قهوه ای و قشنگه

ولی خال پیشونیش                         خونی و سرخ رنگه

پا، پا، دو تا پا                                    دست، دست، دو تا دست

شهید

دست و پای باباجون

زیر شنی ها شکست

قربون چشماش برم

همون چشمای مستش

کدوم دست پلیدی

زد و چشماشو بستش

اونی که دید، بابا جون

تو جبهه ها شهید شد

میگه تو خاک فکه

افتاد و ناپدید شد

آی دونه دونه دونه

نون و پنیر و پونه

بعد گذشت چند سال                  بابا اومد به خونه

چوب، چوب، یه تابوت                   که تو کوچه روون بود

جای بابا تو تابوت                         یه تیکه استخون بود

هزار هزار چشم مست               هزار هزار تا گونه

هزار هزار هزاران                        نگاه عاشقونه

هزار هزار محاسن                       یا خونی شد یا که سوخت

شهید

هزاران دل عاشق                      که توی سینه افروخت

هزارا هزاران، پدر                       هزار هزار تا، مادر

هزار هزار محبت                        هزار هزار تا همسر

هزار هزاران رفیق                      هزار هزار برادر

هزار هزار تا فرزند                      هزار هزار تا خواهر

هزار هزار رفاقت                       هزار هزار معرفت

شهید

هزار هزار تا عاشق

هزار هزار تا رأفت

هزار هزار تا نامزد

هزار هزار اهل دل

هزار هزار طراوت

شمع مجلس و محفل

هزار گل سر سبد

هزار هزار قد بلند

هزار هزار هزاران

هزار هزار تا، پیوند

هزار هزار شور و شوق

لبان پُر ز خنده

هزار هزار بسیجی

هزار هزار پرنده

هزار هزار پهلوون                        هزار هزار همخونه

رفتن که ما بمونیم!                     رفتن که دین بمونه!


ابو الفضل سپهر

برای دانلود صدای روی متن

اینجا کلیک کنید.