چه ها ، سلام

و اما اوستا عبدالوهاب خودمون

ولش کن این بازیهای سیاسی رو، آخر همه ی این سیاسی بازیهای بی دیانت ،حق الناس و جهنمه....

حضرت علی علیه السلام با اون عظمت میفرماید:

همین دنیایی که شما برای رسیدن بهش اینقدربه هم ظلم میکنید نزد من از آب بینی یک بُز بی ارزش تر

است ، مگر حقی را اقامه کنم

خوشبحال همین آدما که با یک زندگی ساده و یک سرمایه ناچیز چه خدمات بزرگی رو به بندگان خدا میکنند

قیامت هم سرفرازند

یک مغازه سلمونی 3×2 قدیمی ، نه دفتری ، نه دستکی  و نه رنگ و لعابی

وبدون اختصاص بودجه های میلیاردی اما بسیار مؤثر و کار ساز در ترویج فرهنگ اسلامی و دینی و گره

گشایی از مشکلات مردم

 ایکاش سازمانها و تشکیلاتهای عریض و طویل با آنهمه دب دبه و کب کبه ، که قرار است مشکلی رو از مردم

حل کنند لااقل هر طبقه اش ، نمیگم هر اتاقش ، به اندازه ی همین مغازه سلمونی کارایی داشت !!!!!

اون همه کارمند ، بودجه ، هزینه و.... آخرش چی ازش در میآد ؟؟؟؟ نارضایتی . پارتی بازی . حق کشی .

اسراف بیت المال ، آفتابه لگن ده دست . شام ُ نهار هیچی 

میدونید اشکال کار کجاست؟؟؟؟؟

جوابش فقط دو کلمه ست ، که اوستا عبدالوهابها رعایت میکردند....

اوستا با همه ، از کوچک تا بزرگ خوش برخورد و مهربان بود قبل از همه سلام میکرد حتی به بچه ها....

همه به او احترام میگذاشتند ، نه از این احترامهای توی بعضی ادارات از روی اجبار، بلکه با عشق و علاقه

فقط همین را بگم ، شما خودتون آخرش رو بخونید

گردن کلفتهای کاشمروعموهای محلات ، پاشنه کفش خوابیده ها به محض دیدن اوستا ، دست به سینه با

همون لهجه عمویی :

سامُ علیکُم اوستا ، چاکریم .....

اوستا هم با چهره ی گشاده جواب میداد :   علیک سلام عموجان....

او فوق العاده به نماز اول وقت اهمیت میداد، آنهم به جماعت

نزدیک اذان که میشد ، مشتری قبول نمیکرد ، میگفت :

اگه عجله دارید ، بعدا . والا با هم میریم نماز ، بعد از نماز ،درخدمتم ، حتی از ساعت صرف نهارش میگذشت

اما چون گفته بود بعد نماز . هر چه هم طول میکشید تا کار او رو انجام نمیداد به خانه نمی آمد

بیشتر از گرسنگی شکمش، جوش نمازش رو میزد، نماز که میخوند ، آروم میشد 

خیلی وقتها میدیدم ، اوستا ،عبا بدست ،توی کوچه و خیابون با عجله میدوید وحتی جواب سلام ملت رو

در حال دویدن میداد ، تا به نماز جماعت برسه

اگه یک چک سفید امضاء بهش میدادی میگفتی

حالا امروزه رو بی خیال نماز جماعت اول وقت بشو !  با حالت افسوس بهت میخندید

در عمرش نه ریشش رو تیغ زد و نه ریش کسی رو تراشید

 نه ادعای دین داری داشت  و نه کسی رو بخاطر لغزشی سرزنش میکرد

جالب اینکه کلی رفیق ریش تراش هم داشت

همه او را دوست داشتند

اشتباه نکنید ، منافق نبود ، با محبت بود

نه کسی رو به زور به بهشت میبرد و نه هلش میداد توی جهنم

وظیفشو انجام میداد ، کاری به نتیجه اش نداشت

به امید روزی که فرهنگ زیبای گذشتگان با علوم پیشرفته ی امروزی عجین شده و به جوانان منتقل گردد

ونسل امروز درکنارپیشرفت صنعت وتکنولوژی،از فرهنگ اصیل خودوانسانیت وخدمت صادقانه،فاصله نگیرد

به امید شکوفایی هر چه بیشتر روحیه ی خدمت و تلاش در سال جهاد اقتصادی

که حقیقتا کار اوستا یک جهاد اقتصادی بود