حضور با شکوه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای خبرگان رهبری
حضور با شکوه دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره خبرگان رهبری