معصومی نژاد را آزاد کنید
به حضرت امام خبر میدهند که سفیر ایران در شوروی را کتک زدند. ایشان دستور میدهند که سفیر شوروی در تهران را بزنند. اطافیان وضعیت حساس منطقه را یادآور میشوند . حضرت امام میفرمایند اگر نزنید خودم میروم و میزنم!

مورد دیگر زمانی بود که اولین ناو آمریکائی وارد خلیج فارس شد که امام نظر خود در این باره را انهدام آن بیان کرد اما مسئولین امر (هاشمی و رضائی) بنا بر ولایت پذیری شان (!) اینکار را نکردند . هنوز هم چوب آن نافرمانی را میخوریم.

به نظر شما در قبال دستگیری "معصومی نژاد" خبرنگار ایرانی بدست دولت متوحش ایتالیا ? کار دیپلماتیک جواب میدهد؟
آقای احمدی نژاد! نگذارید سیاست عزتمندانه دولت شما بخاطر اینکار مورد تردید قرار بگیرد. خبرنگاران ایتالیایی را بازداشت کنید... موشک جواب موشک
چرا باید منتظر باشیم تا هر کس هر غلطی که خواست بکند و ما در موضع پاسخگوئی بمانیم؟

کلیپ صوتی سیلی عزت یک نمایشنامه ی صوتی در رابطه با همین رفتار حضرت غرور برانگیز امام هست که میتونید از لینک زیر دانلود کنید:

??? کیلوبایت
دانلود کلیپ صوتی

شادی روح حضرت امام و شهدا صلوات